ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ «LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.»

1. Εισαγωγή

Η ασφάλεια και το απόρρητο των πληροφοριών και των δεδομένων αποτελούν υψηλή προτεραιότητα για την εταιρία «LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» (στο εξής «Εταιρία»).

Προς επίτευξη των ανωτέρω, η Εταιρία εφαρμόζει όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση στα οποία ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ παρέχει πληροφορίες για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται και επεξεργάζονται από την Εταιρία κατά την επιχειρηματική της δραστηριότητα τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή.

Η παρούσα Πολιτική περιγράφει τους τύπους δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή προσωπικών πληροφοριών που συλλέγει η Εταιρία, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί τις πληροφορίες, τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζεται και προστατεύει τις πληροφορίες που συλλέγει, για πόσο καιρό τις αποθηκεύει, με ποιους τις μοιράζεται, σε ποιους τις διαβιβάζει και τα δικαιώματα που μπορούν να ασκήσουν τα υποκείμενα των δεδομένων όσον αφορά τη χρήση των δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι η Εταιρία, ήτοι «LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» που εδρεύει στο Ελληνικό Αττικής, Λεωφόρος Βουλιαγμένης, αριθμός 24, τηλέφωνο επικοινωνίας 210-9609960 και 210-9638518.

2. Ορισμοί

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ή ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ: Κάθε πληροφορία που αφορά σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο πρόσωπο (= ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ), ήτοι το πρόσωπο, του οποίου η ταυτότητα μπορεί άμεσα ή έμμεσα να εξακριβωθεί. Κρίσιμο στοιχείο αποτελεί η σύνδεση της πληροφορίας με το πρόσωπο κι όχι η ποιότητα της πληροφορίας, όπως π.χ. το όνομα, ο αριθμός ταυτότητας, ο ΑΜΚΑ κλπ.

ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ή ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα): Κάθε πληροφορία που αποκαλύπτει τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, τα γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα υγείας, δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία σχετίζονται με την παρελθούσα, τρέχουσα ή μελλοντική σωματική ή ψυχική υγεία ενός φυσικού προσώπου, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας και από τα οποία προκύπτουν πληροφορίες σχετικά με την υγεία του.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: Η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή, η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η διαβίβαση, η διάδοση, η διαγραφή ή η καταστροφή.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (Υ.Ε.): Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα που τηρεί και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα. Ο Υ.Ε. καθορίζει τον σκοπό και τον τρόπο της επεξεργασίας.

ΕΚΤΕΛΩΝ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ (Ε.Ε.): Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό κάποιου υπεύθυνου επεξεργασίας.

ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο κοινολογούνται τα δεδομένα

ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: Ανεξάρτητη δημόσια αρχή που συγκροτείται από το εκάστοτε κράτος μέλος. Στην Ελλάδα η ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ του υποκειμένου των δεδομένων: Κάθε ένδειξη βούλησης, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

3. Γενικές Αρχές Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Σύμφωνα με τον Κανονισμό κάθε εταιρία οφείλει:

 • να συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο,
 • να τηρεί μόνο τα δεδομένα που της χρειάζονται, 
 • να τα τηρεί ασφαλή, 
 • να διατηρεί τα δεδομένα μόνο για τη χρονική διάρκεια που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους και της επεξεργασίας τους, 
 • να έχει ενημερώσει σχετικά με την τήρηση τα υποκείμενα των δεδομένων, 
 • να λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και - να είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή να αποδείξει όλα τα παραπάνω.

4. Σκοπός

Σκοπός αυτής της Πολιτικής είναι να παρέχει ενημέρωση και καθοδήγηση στους προμηθευτές, πελάτες και συνεργάτες της Εταιρίας σχετικά με τη διατήρηση των Προσωπικών τους Δεδομένων, ήτοι ποια προσωπικά στοιχεία διατηρεί η Εταιρία, για πόσο καιρό και για ποιο σκοπό.

Αναφορικά με τους Εργαζόμενους της Εταιρίας (υποψηφίους, υφιστάμενους και πρώην εργαζόμενους) εφαρμόζεται η Πολιτική Διατήρησης αρχείου Προσωπικών Δεδομένων υπαλλήλων της Εταιρίας.

5. Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Α) Νομική Βάση Επεξεργασίας

 • - Η συμμόρφωση της Εταιρίας με υποχρεώσεις της εκ του νόμου και δη της φαρμακευτικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και τα συμπληρώματα διατροφής.
 • - Η εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρίας.
 • - Η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της Εταιρίας στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της.
 • - Η ικανοποίηση αιτημάτων ενημέρωσης και επικοινωνίας των υποκειμένων των δεδομένων.
 • - Η διασφάλιση του προσωπικού, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού της Εταιρίας.
 • - Η εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρίας απέναντι σε τρίτα μέρη, όπως ενδεικτικά κατασκευαστές προϊόντων.

Β) Είδος δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τρόπος επεξεργασίας

Η Εταιρία τηρεί, κατά περίπτωση, τα κάτωθι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

Επαγγελματίες Υγείας

- Όνομα
- Επώνυμο
- ΑΜΚΑ
- Ειδικότητα
- Φορέας εργασίας
- Επαγγελματικός/Ακαδημαϊκός τίτλος,
- Διεύθυνση αλληλογραφίας και επίσκεψης (οδός, αριθμός, πόλη, επαρχία)
- Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στοιχεία οποιουδήποτε άλλου ψηφιακού λογαριασμού
- Ώρες επισκέψεων
- Τηλέφωνο εργασίας
- Επαγγελματικό κινητό τηλέφωνο
- Εργασιακός τομέας
- Θέση εργασίας
- ΑΦΜ

Προμηθευτές/ Συνεργάτες

- Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία
- Διεύθυνση
- Τηλέφωνο
- ΑΦΜ
- Δ.Ο.Υ
- Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.
- Φαξ
- Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
- Πρόσωπα επικοινωνίας και σχετικά στοιχεία επικοινωνίας

Γ) Σκοποί Επεξεργασίας

- Επιχορήγηση συμμετοχής Επαγγελματιών Υγείας (Ε.Υ.) σε συνέδρια του ΕΟΦ.
- Πληροφόρηση, προώθηση και εμπορική επικοινωνία προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρίας.
- Πληροφόρηση Ε.Υ. για επιστημονικές εκδηλώσεις, συνέδρια ή σεμινάρια αρμοδιότητας ΕΟΦ.
- Εκτέλεση παραγγελίας ή σύμβασης.
- Εκπλήρωση νόμιμων υποχρεώσεων της Εταιρίας έναντι του ασφαλιστικού φορέα, Κλινικής ή Δημοσίου Νοσοκομείου
- Συμμόρφωση της Εταιρίας με τη φαρμακευτική νομοθεσία και τη νομοθεσία για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και τα συμπληρώματα διατροφής (πχ. ανεπιθύμητες ενέργειες).
- Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή.
- Εκπλήρωση υποχρεώσεων της Εταιρίας.
- Εκπλήρωση των νόμιμων επιχειρηματικών σκοπών της Εταιρίας.
- Απάντηση σε αιτήματα Προμηθευτών, Πελατών (συμπεριλαμβανομένων των ασθενών) και Συνεργατών της Εταιρίας.

Σε όλες τις περιπτώσεις, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται στην Εταιρία εκούσια από τα ίδια τα υποκείμενα ή μέσω των εκπροσώπων τους. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που αυτά κοινοποιούνται στην Εταιρία από δημόσιες υπηρεσίες προκειμένου να προβεί σε ενέργειες που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της.

Δ) Χρόνος τήρησης των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Τα δεδομένα αυτά θα τηρούνται από την Εταιρία μόνον για όσο χρόνο είναι αυστηρά απαραίτητο για την εκπλήρωση του εκάστοτε σκοπού συλλογής σε συνδυασμό με τη σχετική νομοθεσία και έπειτα θα καταστρέφονται.

Ε) Τρόπος Επεξεργασίας

Η Εταιρία συλλέγει μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα, κατά περίπτωση.

Περαιτέρω, η επεξεργασία των κατά περίπτωση τηρούμενων δεδομένων γίνεται τόσο σε έντυπα όσο και σε ηλεκτρονικά μέσα και καταχωρούνται στο εταιρικό σύστημα της Εταιρίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία – συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων και σύμφωνα με τις αρχές της δίκαιης και νόμιμης επεξεργασίας.

ΣΤ) Κοινοποίηση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Τα δεδομένα αυτά τυγχάνουν επεξεργασίας από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρίας. Περαιτέρω, τα δεδομένα αυτά ενδέχεται να κοινοποιηθούν και να καταστούν προσιτά, ανά περίπτωση και βάση του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας, και από νομικά ή φυσικά πρόσωπα, με τα οποία, κατά καιρούς, η Εταιρία διατηρεί συνεργασία, όπως π.χ. δικηγορικό γραφείο ή εταιρία ασφάλισης ή κατασκευαστές και κατόχοι άδειας κυκλοφορίας ή διοργανωτές συνεδρίων κ.λπ., από δημόσιες Υπηρεσίες και πληροφοριακά συστήματα, όπως π.χ. η ΕΡΓΑΝΗ, ΕΟΦ, ΑΑΔΕ κ.λπ., από Τράπεζες, ασφαλιστικούς φορείς, ελεγκτές στο πλαίσιο συμμόρφωσης της Εταιρίας με εξωτερικούς και εσωτερικού κανονισμούς ή όπου αλλού απαιτείται από τη νομοθεσία.

Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρίας, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε προμηθευτές της Εταιρίας ή συνεργάτες της Εταιρίας που παρέχουν στην τελευταία υπηρεσίες. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα θα επεξεργαστούν τα εν λόγω δεδομένα μόνον για το σκοπό της παροχής των εκάστοτε υπηρεσιών προς την Εταιρία και όχι προς ίδιο όφελος, ενεργώντας ως εκτελούντες την επεξεργασία και έχοντας δεσμευθεί με Δήλωση Εμπιστευτικότητας και Εχεμύθειας.

Κατ’ εξαίρεση, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών, μόνο εφόσον υφίσταται εκ του νόμου σχετική υποχρέωση προς αυτό ή δυνάμει απόφασης ή παραγγελίας δικαστικής αρχής.

Ζ) Διαβίβαση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Τα δεδομένα αυτά δε διαβιβάζονται σε Τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό. Σε τυχόν περίπτωση διαβίβασης εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, η Εταιρία δεσμεύεται ότι θα λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα, προκειμένου τα δεδομένα που διαβιβάζονται προς τρίτους να είναι τα ελάχιστα αναγκαία και ότι θα συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία.

6. Δικαιώματα

Κάθε υποκείμενο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει καταρχήν δικαίωμα να γνωρίζει και να έχει πρόσβαση στα προσωπικά του στοιχεία που κατέχει η Εταιρία σύμφωνα με αυτήν την Πολιτική, να ελέγχει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται στην Εταιρία καθώς και να ενημερώνει/επικαιροποιεί τα στοιχεία των προσωπικών του δεδομένων.

Το υποκείμενο των δεδομένων ανά πάσα στιγμή μπορεί να επικοινωνεί με την Εταιρία και δη με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-3645691 & e- mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) για να ασκήσει τα προβλεπόμενα από το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων δικαιώματά του (άρθρα 15-22 ), όπως, μεταξύ άλλων, η πρόσβαση στα δεδομένα του (προκειμένου να γνωρίζει ποια δεδομένα του και για ποιο λόγο επεξεργάζεται η Εταιρία, καθώς και τους αποδέκτες αυτών), η επαλήθευση του περιεχομένου των δεδομένων του, της προέλευσης, ακρίβειας και τοποθεσίας τους, η απόκτηση αντιγράφου των δεδομένων του, το αίτημα για συμπλήρωση, ενημέρωση, τροποποίηση των δεδομένων του, στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος, το αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων του, το αίτημα για διαγραφή των δεδομένων του κ.λπ. Τα δικαιώματα αυτά καταρχήν ασκούνται χωρίς κόστος για το υποκείμενο.

Επιπροσθέτως, αν το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει με Δήλωση Συγκατάθεσης, μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποσύρει τη συγκατάθεσή του με απλή δήλωση ανάκλησης (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210-3645691, Στουρνάρη 51, Αθήνα), χωρίς ωστόσο να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση του υποκειμένου πριν την ανάκληση ή στη συμμόρφωση με τις εκ του νόμου υποχρεώσεις της Εταιρίας.

Τέλος, κάθε υποκείμενο μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να ενημερώσει απευθείας την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αν θεωρεί ακατάλληλη την εκ μέρους της Εταιρίας χρήση των δεδομένων του (www.dpa.gr).-

Λεωφόρος Βουλιαγμένης 24,
Ελληνικό, Αττική 16777, Ελλάδα

 • Email: info@libytec.gr
 • Τηλέφωνο: +30 210 9609960
 • Φαξ: +30 210 9638438
 • ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 121906301000

Image

Image

Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των "Cookies" για να διευκολύνουμε την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ