Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας έχει αναπτυχθεί από την Εταιρεία LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. και εφαρμόζεται για τις δραστηριότητες «Εισαγωγή, Εμπορία Φαρμακευτικών Ιατροτεχνολογικών και Καλλυντικών Προϊόντων/Επίβλεψη της Παραγωγής, Αποθήκευσης και Διακίνησης των παραπάνω Προϊόντων».

Το Σύστημα Ποιότητας που εφαρμόζεται από την Εταιρεία έχει αναπτυχθεί λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις των Προτύπων ISO 9001:2015, ISO 13485 και 2016 της Υπουργικής Απόφασης Αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348 (ΦΕΚ 32 16.01.2004): Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων, καθώς και το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας και κανονιστικών διατάξεων που διέπει τη λειτουργία της Εταιρείας και των προϊόντων που η Εταιρεία εμπορεύεται.

Η Πολιτική για την Ποιότητα είναι συνδεδεμένη με τη φιλοσοφία της Εταιρείας και τις ανάγκες της αγοράς, καθώς και τις απαιτήσεις των πελατών της και την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Πολιτική για την Ποιότητα παρέχει το πλαίσιο για την καθιέρωση των στόχων ποιότητας, περιλαμβάνει δέσμευση για την ικανοποίηση των εφαρμοστέων απαιτήσεων και περιλαμβάνει δέσμευση για συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Πρωταρχικοί στόχοι του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι η τήρηση των υποχρεώσεων που διέπουν τη σχέση της Εταιρείας με πελάτες, η συμμόρφωση των προϊόντων που διακινεί και των υπηρεσιών που παρέχει με τις ποιοτικές απαιτήσεις των πελατών της, καθώς και η αριστοποίηση του οικονομικού αποτελέσματος.
Image

Λεωφόρος Βουλιαγμένης 24,
Ελληνικό, Αττική 16777, Ελλάδα

  • Email: info@libytec.gr
  • Τηλέφωνο: +30 210 9609960
  • Φαξ: +30 210 9638438
  • ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 121906301000

Image

Image

Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των "Cookies" για να διευκολύνουμε την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ