Φαρμακοεπαγρύπνηση

Τα φαρμακευτικά μας προϊόντα παράγονται από εργοστάσια εγκεκριμένα από τον FDA σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Η LIBYTEC Φαρμακευτική Α.Ε., για τη διασφάλιση της ορθότερης χρήσης των φαρμακευτικών της προϊόντων διαθέτει σύστημα Φαρμακοεπαγρύπνησης και Διαχείρισης Κινδύνου (Risk Management System).

Τα συστήματα αυτά είναι σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

Μπορείτε να αναφέρετε οποιαδήποτε Ανεπιθύμητη Ενέργεια που σχετίζεται με φάρμακο της LIBYTEC Φαρμακευτικής Α.Ε. στον ΕΟΦ μέσω της Κίτρινης Κάρτας ή στην 24ωρη Eμπιστευτική Γραμμή Αναφοράς Ανεπιθύμητων Ενεργειών με αριθμό 210 3259365.

Η δήλωση ανεπιθύμητων ενεργειών βοηθά στη συνεχιζόμενη καταγραφή του οφέλους/κινδύνου των φαρμάκων.